5.05.2016

Gadyry bilinmedik ukyp

Futbola Flamengo toparynyň ýaşlar ýygyndysynda başlady we üç ýyl oýnandan soň professional topara geçdi. Oýnan döwründe Ýewropaly toparlaryň ünsüni çekdi we bir ýylda kyrk alty oýunda meýdança çykyp on iki gezek tapawutlanandan soň Italiýanyň Internazionale toparyna geçdi. 2001-02 möwsüminiň birinji ýarymynda on dört gezek oýnasa-da ýekeje gezek topy derwezä geçirmegiň hötdesinden geldi. Şeýdip ol möwsümiň ikinji ýarymynda Fiorentina kärendesine berildi. Ondan soňky möwsümde bolsa Parma toparyna kärendesine berildi. Lapykeç bolmady we oýnamaga dowam etdi, Parmada bir ýarym ýylda kyrk dört oýunda ýigrimi alty gol salanda bolsa onuň adyny hemmeler ýatdan bilýardi: Adriano Leite Ribeiro, gysgaça Adriano.


2003-nji ýylda täzeden Intere dolanyp gelensoň bolsa dünýädäki ähli hüjümçilerden birnäçe ädim öňe geçdi. Çep aýagyndan çykýan raketa ýaly zarply urgylar, her egnine bir pyýada ýükleseňem ylgap gitjek fiziki güýji, ajaýyp tehnikasy, gol salmakdaky ezberligi, ussatlygy bilen dostuna ynam berip duşmanynyň injigini titredýän ägirt futbolça öwrüldi we “Imperator” lakamyny aldy. Jerime urgusyny urup bilýär, altmyş metrden topy ýeke özi äkidip, ýüzugruna-da iki-üç garşydaş oýunçyny aldap geçip gol salýardy. Gepiň külesi “Adriano Imperatoredi”.
Braziliýa milli ýygyndysynyň iň haý-haýly döwründe bolsa 3R sebäpli topara sygmady. Gök-sary köýnekçe bilen kyrk sekiz oýun oýnap ýigrimi ýedi gol saldy we Copa Americany hem-de Konfederasiýa kubogyny aldy. Copa Americada “Altyn Top” hem-de “Altyn Aýakgap” baýraklaryny aldy.
…we 2004-üň tomsunda kakasy ýogaldy… Şondan soň dagyň depesinden togalanyp gaýdan daş ýaly girdaba tarap gidip ugrady. Aşaklygyna eňip gelýärkä öňünden birnäçe şaha çykdy emma ol hiç birine-de ýapyşyp bilmedi. Özüni içgä berensoň gije uky ýok, gündiz bolsa türgenleşige energiýa ýok.
“Ençeme ýyl soň şol şahalaryň biri, Interiň Prezidenti Massimo Moratti: “Nädeýin, oglum ýaly görýärdim. Men psiholog däl emma otagyma çagyryp öwüt-nesihat edýärdim, olam bor diýip söz berýärdi emma beren sözüni çaltjak ýadyndan çykarýardy” diýip gürrüň berdi.
Roberto Mancini bolsa türgenleşige pohmel gelýän Adriano eglişik edip durmady, ony toparda görmek islemeýärdi we Çempionlar Ligasynyň sanawyndanam çykarypdy. Ol barada-da: “Mancini bilen hiç haçanam aram gowy bolmady. Irden türgenleşige gijä galyp käýinç iýmezlik üçin agşam ýatman türgenleşige gelýärdim. Manciniň kömekçileri meni sport zala iberýärdiler, žurnalistlere bolsa “myşsasyna şikes ýeten” diýýärdiler. Sport zalda türgenleşmäge güýjüm bolmany üçinem şol ýerde ymyzganýardym” diýipdi.
Başga bir şaha Mourinho-da ony yzyna çagyrdy, Adriano bolsa: “Maňa gaty ynanypdy, oňa-da ýüzüm gara” diýdi”. -aceto balsamico
Sao Paulo, Flamengo, Roma, Corinthians, Atletico Paranaense ýaly toparlarda çykyş edip, Braziliýa we Italiýa arasynda iki jahan owarrasy bolup ýaşan ýyllarynda ençeme gezek serhoş halda ulag sürüp saklanyldy, ençeme jeza berildi, sürüjilik şahadatnamasy elinden alyndy. Narkotik söwdagärleriniň arasynda-da birnäçe gezek ady agzaldy, delil tapylan ýagdaýynda on ýyl azatlykdan mahrum bolmagy hem ahmaldy, hat-da daşary ýurda gitmez ýaly elinden pasportyny hem aldylar. Öňki menejeri Gilmar Rinaldi bolsa Adrianonyň özüni öldürmeginden çekinýändigini belläp, onuň psihologyň kömegine mätäçdigini aýtdy.


Internacionala transfer boljak bolanda saglyk barlaglaryndan geçip bilmändigi üçin şertnama baglaşyp bilmediler we döwrüniň ýyldyz oýunçysy futboldan uzaklaşdy. Soňra Miami United bilen futbola dolananda ejesi Adrianonuň ýagdaýynyň erbetdigini, Braziliýadan uzaklaşmalydygyny belläp, Miami bilen baglaşyljak şertnamanyň Adrianonyň saglygyna oňyn täsir etjekdigini aýtdy.
…geçen aý bolsa otuz dört ýaşady. Futbol dünýäsinde ekeniňi ekip, oragyňy orup, harmanyňa guwanyp deriňi sylynýan ýaş. Unuňy eläp, elegiňi asylýan ýaş däl, belki çöplemäne hoşa galandyr, emma welin hasylyny ýygnamadyk adamyň hoşa çöpläp çöplemejegi bigümana…
Hormatly okyjylar, “Men Adrianoň ýerinde bolan bolsam Alla tarapyn berlen ukybymyň gadryny bilerdim. Kynçylyklar bolsa-da ruhumy belent tutup güýçli depginde futbol oýnamana dowam ederdim we kariýeramda has belent sepgitlere ýeterdim” diýýäniňizi duýýaryn. Siz bir zada düşüniň, siziň ýeriňizde bolmak isleýän millionlarça adam bar. Geliň, Adriano boljak bolmalyň-da öz elimizdäki zatlaryň gadyryny bileliň. 

*Makala "Çepden saga" e-žurnalynyň mart aýyndaky sanynda neşir edildi.

0 Teswir: